วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กศน.ตำบลพุ่มแกจัดโครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมต้านยาเสพติด พิชิตโรคเอดส์ 19-20 กรกฏาคม 2555

                       
                                            อ.ณัฐติยา  อุปพงษ์ กล่าวรายงานเปิดโครงการ
   กศน.ตำบลพุ่มแกจัดกิจกรรมโครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมต้านยาเสพติดพิชิตโรคเอดส์


                                               นักศึกษานำเสนองานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย