วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ)หลักสูตร 30 ชั่วโมง วิชาจักสาน วันที่ 12-23 พฤศจิกายน 2561 สถานที่ดำเนินการบ้านนางเลิศ หมู่ 5 ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม
                                     นายธนะศักดิ์ อุปพงษ์ ครูอาสาสมัครออกนิเทศกลุ่มผู้เรียน

                                                           ผู้เรียนเตรียมวัสดุในการจักสาน
                                                     กลุ่มผู้เรียนตั้งใจกันเรียนอย่างจริงจัง


                                      


                                                       
                                                    วิทยากร อธิบายขั้นตอนวิธีการสานไซ