วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

7-8 ก.พ.62กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่2/2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพค้าขาย วันที่ 2-6ก.พ.62


                                             มอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมอบรมที่จบหลักสูตร

๓๐-๓๑ ม.ค.๖๒ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดย นายศรี ศรีพุทธรินทร์นายอำเภอนาแกเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย และบรรยายพิเศษให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ณ กศน.ตำบลบ้านแก้ง

                                                  ถ่ายภาพร่วมกับท่านนายอำเภนาแก
                                               นายอำเภอนาแก ประธานเปิดโครงการ