วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 26-27 ธันวาคม 65 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ณ โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริป่าห้วยศรีคุณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์10(อุดรธานี กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ไม้อ.นาแก จ.นครพนม


 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเสริมความรู้ด้านเพาะพันธุ์ไม้พื้นดินเพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพ @ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพนงาม ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

วิทยากรให้ความรู้สาธิตขั้นตอนการปลูกต้นผักหวาน

                                                         สาธิตขั้นตอนการปลูกต้นผักหวาน
                                                         สาธิตขั้นตอนการปลูกต้นผักหวาน
                                                        สาธิตขั้นตอนการปลูกต้นผักหวาน