วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์ภาษาอาเซี่ยนกศน.อำเภอเมืองนครพนม โดยท่านประเสริฐ บุญเรือง ประธานพิธีเปิด 28 เมษายน 56


พิธีเปิด โดยท่านประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการกศน.


                                   

เปิดกลุ่มการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงกบ บ้านนายาง หมู่ 12 ตำบลพุ่มแก

มอบพันธุ์กบ
                                                     สมาชิกกลุ่มช่วยกันปล่อยลูกกบจ้า

อ ณัฐติยา  อ ธนะศักดิ์ และวิทยากร มอบพันธุ์กบให้สมาชิกกลุ่มอาชีพ

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2556

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ 5-29 เม.ย.56 ณ กศน.ตำบลพุ่มแก

                                                            ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
                                                   กำนัน ต.พุ่มแก พบปะผู้เข้าร่วมโครงการ
                                                                   แขกผู้มีเกียรติ
                                                          อ.ณัฐติยา.... กล่าวรายงาน
                                      พรชัย  พ่อบาล นายกอบต.พุ่มแก ประธานเปิดโครงการ
                                         อ.ธนะศักดิ์...แนะนำ แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมโครงการ

                                                                  ผู้เข้าร่วมโครงการ
                                                 
                                                        แบ่งกลุ่ม ระดมสมอง

                                             แต่ละกลุ่ม ออกนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย

                                                     

กศน.ตำบลพุ่มแก ต้อนรับคณะศึกษานิเทศ

วิรุฬ  ชุมชูชาติ ผอ.กศน.อ.นาแก ภักดี คงปาน ผอ.กศน.อ.เมืองนครพนม
 ณัฐติยา  อุปพงษ์ ครูกศน.ตำบล และนายธนะศักดิ์ อุปพงษ ครูอาสาสมัคร
        ต้อนรับ คณะศึกษานิเทศกศน.น.ส.จตุพร สุทธิวิวัฒน์และน.ส.จรรยา สิงห์ทอง                                      ตรวจเยี่ยม กศน. ตำบลพุ่มแก  ที่ 22 ก.พ. 56