วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

อบรมเพิ่มศักยภาพครู การจัดการเรียนรู้ และการทำวิจัยในชั้นเรียน 13-17 ธันวาคม 2555 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

                                              บรรยากาศวันแรกของการเข้ารับการอบรมค่ะ

                                                                       วันที่สองค่ะ

                                             วิทยากรให้คำแนะนำในการทำวิจัยในชั้นเรียน
                                         วิทยากร..อีกท่านหนึ่งที่ให้การแนะนำวิจัยในชั้นเรียน
                                                                             
วันสุดท้ายของการอบรม
                      ครูณัฐติยา  อุปพงษ์ ตัวแทนกศน.อ.นาแก ออกนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555