วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำขนม จำนวน 30 ช.ม. ณ บ้านตับเต่า หมู่ 15 ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
                                                                         วัสดุ/อุปกรณ์


                                                                       การทำไส้ขนม 

ประชุมคณะกรรมการศส.ปช.ตพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ไตรมาส ๑-๒ ครั้งที่ ๑ ณ กศน.ตำบลพุ่มแก
 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 @ศาลาประชาคมบ้านหนองหอยใหญ่ ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม

นางเนื้อทิพย์  อัคฮาด ผอ.รพ.สต.บ้านหนองหอยใหญ่ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ