วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2556

                               เด็กๆมาทางนี้..เข้าแถวนะค่ะคุณครูณัฐ..มีขนม สมุด  ดินสอ มาแจก
                      จัดนิทรรศการวันเด็ก..และนำตุ๊กตาปูนปาสเตอร์ให้เด็กๆร่วมกิจกรรมระบายสี
                                    กศน.ร่วมกับ ห้องสมุดประชาชนอำเภอ ร่วมกิจกรรมวันเด็ก

นายวิรุฬ ชุมชูชาติ ผอ.กศน.นาแก นิเทศติดตาม กิจกรรมงาน กศน.ตำบลพุ่มแก..โดยมี.. ณัฐติยา อุปพงษ์ ครูกศน.ตำบลพุ่มแก และนายธนะศักดิ์..ครูอาสาสมัคร

                                                             
                                                   บริเวณภายในอาคาร   ... มุมอาเซี่ยน ...
                                                    .. ภูมิปัญญาท้องถิ่น  .. กลุ่มอาชีพ ...
                                                          สื่อ เทคโนโลยี.. คอมพิวเตอร์ ...
                                                              ... มุมหนังสือสำหรับเด็ก ..

โครงการค่ายคุณธรรม เพื่อความสมานฉันท์ในสังคม 22 มกราคม 2556

                                                           อ.ธนะศักดิ์  พิธีกร
                                               อ.ณัฐติยา..รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ

                                                 กำนันตำบลสีชมพู..ประธานพิธีเปิด
                               วิรุฬ   ชุมชูชาติ  ผอ.กศน.นาแก..พบปะนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ
                                  ผอ.บุญเลื่อน สิมะลี  วิทยากรให้ความรู้เรื่องคุณธรรมในสังคม
                                นักศึกษา กลุ่มตำบลพุ่มแก ออกนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
              นำเสนองาน ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส มีความสุข ในการออกเสนองานขบวนการกลุ่ม
                                           ผู้เข้าร่วมโครงการและวิทยากร ถ่ายภาพร่วมกัน

โครงการค่ายปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 14 มกราคม 2556

อ.ณัฐติยา  อุปพงษ์ ..รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
                              คณะครูกศน.และวิทยากร..โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล ตำบลพุ่มแก
                                                                    ที่ร่วมโครงการ
                                               นายกอบต.พิมาน ..ประธานพิธีเปิดโครงการ

                                   คณะครูกศน.นาแก นายกอบต.และวิทยากร..ถ่ายภาพร่วมกัน

โครงการปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ 18 มกราคม 2556


 นายกอบต.คำพี้ ประธานพิธีเปิด
                                        วิรุฬ  ชุมชูชาติ  ผอ.กศน.นาแก ..พบปะนักศึกษากศน.
                                              แขกผู้มีเกียรติและวิทยากรที่มาร่วมโครงการ
                             อ.ธนะศักดิ์...ครูอาสาสมัคร พิธีกร..แนะนำบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
                                                 คณะครูกศน.นาแกที่เข้าร่วมโครงการ

สายสัมพันธ์ วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ราษฎร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน ณ โรงเรียนนาแกพิทยาคม

                                                           
                       นายวิรุฬ  ชุมชูชาติ ผอ.กศน.นาแกและคณะครูกศน.นาแกร่วมกิจกรรมวันครู                                  ถ่ายภาพกับเครือข่าย..คณะท่านผู้บริหารโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรม
                                                                                        ถ่ายภาพกับท่านดร.สมชอบ  นิติพจ นายกอบจ.นครพนม.และคณะผู้บริหาร
                                                ให้ความสุขกับคุณครูที่ร่วมกิจกรรมวันครูค่ะ
                                     อาสาสมัครคุณครูชาวต่างชาติโรงเรียนนาแกพิทยาคม ค่ะ
                                                         คุณครูณัฐติยา.... จัดเต็มชุดใหญค่ะ ...