วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2555

อบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพครู กศน.ตำบล ปี 2555 รุ่น 1 จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 12-16 มิถุนายน 2555

    นางลลินทิพย์  ผอ.ภูเก็ต พี่เลี้ยงกลุ่ม 31 ให้คำปรึกษาชี้แนะในการเข้ารับการอบรมครั้งนี้ค่ะ


                                                สมาชิกกลุ่ม 31 ครูกศน.ตำบล รุ่น 1

 ครูกศน.ตำบล เขัารับการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูพร้อมกันทั่วประเทศ ที่ จ.กาญจนบุรี ค่ะ
                                          งานที่ได้รับมอบหมาย กลุ่ม 31  พร้อมนำเสนอค่ะ

                                                ครูกศน.ตำบล จังหวัดนครพนม   รุ่น 1  ค่ะ
                                          ถ่ายภาพร่วมกัน  ครูกศน.ตำบล รุ่น 1 กลุ่ม 31 ค่ะ


                                           ระดมสมอง กลุ่ม 31 ร่วมกันทำงานที่ได้รับมอบหมาย
                                                 ทุกคนมีความสุขมากๆๆๆ   ยิ้มไม่หุบเลย
                                                                          สู้ๆๆๆ  ค่ะ
                                                 เสร็จภาระกิจแล้ว เลี้ยงฉลองกันหน่อย เย้...
 
                                      
          ครูณัฐติยา  อุปพงษ์  รับเกียรติบัตรเป็นสมาชิกของกลุ่มที่มีการบริหารจัดการกลุ่มดี                           จากท่านเกษม  บาตรโพธิ์  ผอ.สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร เลขานุการโครงการ  ค่ะ
กลุ่ม 31 รับเกียรติบัตร  กลุ่มที่มีการบริหารจัดการกลุ่มดี 
ท่านประเสริฐ  บุญเรือง เลขาธิการ กศน.ประธานในพิธี
คณะครู กศน.ตำบล จังหวัดนครพนม รุ่น 1 ถ่ายภาพที่สะพานแม่น้ำแคว จ.กาญจนบุรีค่ะ

                                                         ข่าวประชาสัมพันธ์  กลุ่ม 31 ค่ะ
                         ท่านประเสริฐ  บุญเรือง  เลขาธิการ กศน.ประธานในพิธี กล่าวเปิดโครงการ

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี

         นำนักศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี  ณ  ศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
                                          คณะครูกศน.อำเภอนาแก..... สวยๆ  หล่อๆ กันทั้งนั้น
                                                              นักศึกษาดูวิดิทัศน์
                                                 ครูณัฐติยาและ นักศึกษา ชมนิทรรศการ
                     คณะครู กศน.อ.นาแก มอบของที่ระลึกท่านผอ.ศูนย์วิทย์จังหวัดอุบลราชธานี


โครงการศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสกลนคร 30 สิงหาคม 2555

               โครงการศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง  จังหวัดสกลนคร  30 สิงหาคม 55

            นำนักศึกษา ดูงาน  ณ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จ.สกลนคร