วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชา การทำดอกไม้ประดิษฐ์ ณ กศน.ตำบลพุ่มแก หมู่ ๑๓ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

                                                    วัสดุ / อุปกรณ์


                                  วิทยากรให้ความรู้การทำดอกไม้ประดิษฐ์
                                             

                                                ผู้เรียนลงมือปฎิบัติ                                                      การเข้าช่อ
                                                   การเข้าช่อ

โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพเพียง วิชา การเลี้ยงปลา บ้านนางเลิศ หมู่ ๕ ตำบลพุ่มแก


                                            ปล่อยลูกปลาลงบ่อ                        วิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับขั้นตอนการเลี้ยงปลา

                                      มอบพันธุ์ปลาให้สมาชิกกลุ่ม


โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง R.A.T.C รุ่น ๑ / ๕๘ วันที่ ๒๒-๒๘ มกราคม ๕๘ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว กศน.อ.นาหว้า


                                                 ซ้อมเดินสวนสนาม

                                           


                                                     เล่นรอบกองไฟ


                                                                                        ผจญภัย

                                                      ซ้อมสวนสนาม


                                           มอบของที่ระลึกคณะครูฝึก


                                                    ฐานผูกเงื่อนเชือก


                                                                                                      เดินทางไกล
                                            นางรำเชิญมาลัย เล่นรอบกองไฟ                                                  ที่พักแรมแม่เสือ