วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

วันเสาร์ ที่ 27 พ.ค.66 ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีเปิด

                                                         ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

                                                                                                                    ระบายสีทำได้ให้เลย

 

23 พ.ค.66 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการปรับพื้นฐาน นักศึกษา ศสกร.อ.นาแก ภาคเรียนที่ 1/2566 

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ของหน่วยงานพัฒนาชุมชนอ.นาแก โดยท่านนายอำเภอนาแกเป็นประธานและร่วมกับภาคีเครือข่าย หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน@หอประชุมที่ว่าการ อ.นาแก

                                                      ร่วมถ่ายภาพกับหัวหน้าพช.อำเภอนาแก
                                                   ท่านนายอำเภอนาแกประธานในพิธีเปิด