วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563

9 ธันวาคม 2563 ร่่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามโครงการต่อต้านการทุจริตสร้างจิตสำนึกไทยไม่โกงประจำปีงบประมาณ 2564 เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับเทศบาลตำบลนาแกและหน่วยงานราชการ นักเรียน นักศึกษา อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม                                                       ถ่ายภาพร่วมกับท่านนายอำเภอนาแก


 

7 ธันวาคม 2563 ประชุมสัญจรประจำเดือนธันวาคม ร่วมกับภาคีเครือข่ายและหัวหน้าส่วนราชการ ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ณ โรงเรียนบ้านหนองกุงฮินดูสมาช 

๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม