วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558

อบรมสัมมนาครูกศน.หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ๑๑ จังหวัด รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๕-๗ ตุลาคม ๕๘ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

                                    คณะครูกศน.ตำบล จังหวัดนครพนม                               
                       ถ่ายภาพกับท่านผอ.สถาบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


                                       กิจกรรมนันทนาการระหว่างอบรม


                      ผอ.สถาบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานพิธีเปิด
                               ระดมสมองร่วมกันทำงานที่ได้รับมอบหมาย
แสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ นายปราชญ์ แขวงเมือง ผอ.กศนอำเภอเรณูนคร ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ๒๙ กันยายน ๕๘