วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการการแปรรูปอาหาร (การทำแหนมหมู) วันที่24-26 ก.ค.2566 สถานที่จัด บ้านหนองกุง ม.10 ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม                                                       วิทยากรให้ความรู้ผู้เข้าร่วมอบรม
                                                           ลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม
                                                                    ลงมือปฎิบัติจริง
                                                                      วัสดุ

 

โครงการศูนย์ฝึกอาชพชุมชน(กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ช.ม.) หลักสูตรการแปรรูปอาหาร (การทำแหนมหมู) สถานที่จัดบ้านโนนจันทร์ ม.8 ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม