วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ประชุมคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลพุ่มแก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ณ กศน.ตำบลพุ่มแก

                                                             ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม


                                               นายประดับ แสงศาลา ประธานศส.ปชต.พุ่มแก
                                                   นางณัฐติยา อุปพงษ์ กรรมการและเลขาฯ
                                           คณะกรรมการศส.ปชต.ตำบลพุ่มแก ถ่ายภาพร่วมกัน