วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

โครงการหมู่บ้านหนังสืออัจฉริยะ บ้านตับเต่า หมู่ 15 และบ้านหนังสืออัจฉริยะ บ้านหนองหอยใหญ่ หมู่ 4 ตำบลพุ่มแก

                                                 มุมบ้านหนังสืออัจฉริยะ  หมู่ 15  บ้านตับเต่า
มุมบ้านหนังสืออัจฉริยะ  หมู่ 4 บ้านหนองหอยใหญ่
                            อ.ณัฐติยา และ อ.ธนะศักศักดิ์  มอบหนังสือพิมพ์และหนังสือวารสาร                                                                    ผู้ใช้บริการ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศนตำบลพุ่มแก

                                                         ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                                               

โครงการปฐมนิเทศแนะแนวนักศึกษา กศนตำบลพุ่มแก
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศักษา กศน.ตำบลพุ่มแก และมอบวุฒิบัตรผู้ที่จบหลักสูตรระดับการศึกษานอกโรงเรียน

                                                 นายกอบต.พุ่มแก ประธานพิธีมอบวุฒิบัตร
                                               
                                                 อ.ณัฐติยา   กล่าวรายงานวัตถุประสงค์


                                              เครือข่าย  ผู้ใหญ่บ้าน    กำนัน  แขกผู้มีเกียรติ
                                 นายวิรุฬ  ชุมชูชาติ  ผอ.กศน.อำเภอนาแก กล่าวพบปะนักศึกษา
                       นายกอบต.พุ่มแก มอบวุฒิบัตร นักศึกษาผู้จบหลักสูตร การศึกษานอกโงเรียน


                  นักศึกษาถ่ายภาพร่วมกันกับนายก อบตพุ่มแก ผอกศน และผู้ใหญ่บ้าน กำนัน

อ.ณัฐติยา อุปพงษ์ จัดกระบวนการเรียนรู้ พบกลุ่มนักศึกษา ณ กศน.ตำบลพุ่มแก

                                                      แบ่งกลุ่ม มอบหมายงาน

                                               แต่ละกลุ่ม ตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมาย

                                                           ปฐมนิเทศนักศึกษา