วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559

โครงการสอนเสริม วิชาภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2/2558 ณ กศน,ตำบลพุ่มแก โดยเชิญวิทยากรผู้ชำนาญการด้านวิชาภาษาอังกฤษจากโรงเรียนพระซองวิทยามาให้ความรู้กับนักศึกษา                                            นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
                                                     ให้นักศึกษาร่วมตอบคำถาม     วิทยากร มาให้ความรู้ยังไม่พอ มีน้ำใจมอบหนังสือพจนานุกรมไทย-อังกฤษให้กับกศน.ตำบล                                                                             ไว้ให้นักศึกษาได้ค้นคว้า
                                                                 สุดยอดเลยค่ะ

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการส่งเสริมพระราชดำริ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ กศน.ตำบลพุ่มแก                                               วิทยากร ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ                           นำนักศึกษาศึกษาดูงาน ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๒ อ.นาแกวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกต้านภัยยาเสพติด ณ กศน.ตำบลพุ่มแก โดยท่านนายอำเภอนาแก ผศ.(พิเศษ) เมธา ชูจันทร์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ

                 คณะครูพร้อมเครือข่ายกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้อนรับท่านนายอำเภอนาแก ประธานพิธีเปิด


                                              ท่านนายอำเภอนาแก กล่าวเปิดโครงการ
                                ณัฐติยา อุปพงษ์ ครูกศน.ตำบลพุ่มแก กล่าวรายงานโครงการ


                               ท่านนายอำเภอนาแก มอบวุฒิบัตรผู้ที่จบหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1/2558

                                            เครือข่ายกำนัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมพิธีเปิด
                              ขอบคุณท่านนายอำเภอนาแก ที่มาเป็นประธานเปิดโครงการ
                                            แนะนำวิทยากรจาก ตชด.235 อำเภอธาตุพนม


                       วิทยากรจาก ตชด,235 อำเภอธาตุพนม ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

                                                     แบ่งกลุ่มนักศึกษา มอบหมายงาน


                                          ตัวแทนกลุ่มออกนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย