วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

อบรมเพิ่มศักยภาพครู การจัดการเรียนรู้ และการทำวิจัยในชั้นเรียน 13-17 ธันวาคม 2555 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

                                              บรรยากาศวันแรกของการเข้ารับการอบรมค่ะ

                                                                       วันที่สองค่ะ

                                             วิทยากรให้คำแนะนำในการทำวิจัยในชั้นเรียน
                                         วิทยากร..อีกท่านหนึ่งที่ให้การแนะนำวิจัยในชั้นเรียน
                                                                             
วันสุดท้ายของการอบรม
                      ครูณัฐติยา  อุปพงษ์ ตัวแทนกศน.อ.นาแก ออกนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กศน.ตำบลพุ่มแกจัดโครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมต้านยาเสพติด พิชิตโรคเอดส์ 19-20 กรกฏาคม 2555

                       
                                            อ.ณัฐติยา  อุปพงษ์ กล่าวรายงานเปิดโครงการ
   กศน.ตำบลพุ่มแกจัดกิจกรรมโครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมต้านยาเสพติดพิชิตโรคเอดส์


                                               นักศึกษานำเสนองานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย

วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2555

อบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพครู กศน.ตำบล ปี 2555 รุ่น 1 จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 12-16 มิถุนายน 2555

    นางลลินทิพย์  ผอ.ภูเก็ต พี่เลี้ยงกลุ่ม 31 ให้คำปรึกษาชี้แนะในการเข้ารับการอบรมครั้งนี้ค่ะ


                                                สมาชิกกลุ่ม 31 ครูกศน.ตำบล รุ่น 1

 ครูกศน.ตำบล เขัารับการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูพร้อมกันทั่วประเทศ ที่ จ.กาญจนบุรี ค่ะ
                                          งานที่ได้รับมอบหมาย กลุ่ม 31  พร้อมนำเสนอค่ะ

                                                ครูกศน.ตำบล จังหวัดนครพนม   รุ่น 1  ค่ะ
                                          ถ่ายภาพร่วมกัน  ครูกศน.ตำบล รุ่น 1 กลุ่ม 31 ค่ะ


                                           ระดมสมอง กลุ่ม 31 ร่วมกันทำงานที่ได้รับมอบหมาย
                                                 ทุกคนมีความสุขมากๆๆๆ   ยิ้มไม่หุบเลย
                                                                          สู้ๆๆๆ  ค่ะ
                                                 เสร็จภาระกิจแล้ว เลี้ยงฉลองกันหน่อย เย้...
 
                                      
          ครูณัฐติยา  อุปพงษ์  รับเกียรติบัตรเป็นสมาชิกของกลุ่มที่มีการบริหารจัดการกลุ่มดี                           จากท่านเกษม  บาตรโพธิ์  ผอ.สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร เลขานุการโครงการ  ค่ะ
กลุ่ม 31 รับเกียรติบัตร  กลุ่มที่มีการบริหารจัดการกลุ่มดี 
ท่านประเสริฐ  บุญเรือง เลขาธิการ กศน.ประธานในพิธี
คณะครู กศน.ตำบล จังหวัดนครพนม รุ่น 1 ถ่ายภาพที่สะพานแม่น้ำแคว จ.กาญจนบุรีค่ะ

                                                         ข่าวประชาสัมพันธ์  กลุ่ม 31 ค่ะ
                         ท่านประเสริฐ  บุญเรือง  เลขาธิการ กศน.ประธานในพิธี กล่าวเปิดโครงการ

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี

         นำนักศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี  ณ  ศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
                                          คณะครูกศน.อำเภอนาแก..... สวยๆ  หล่อๆ กันทั้งนั้น
                                                              นักศึกษาดูวิดิทัศน์
                                                 ครูณัฐติยาและ นักศึกษา ชมนิทรรศการ
                     คณะครู กศน.อ.นาแก มอบของที่ระลึกท่านผอ.ศูนย์วิทย์จังหวัดอุบลราชธานี