วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562

วันที่ 24-25 มิถุนายน 2562อบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์กลุ่ม3จังหวัด นครพนม/สกลนคร/บึงกาฬ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ จ.นครพนม

                                                  ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ
นางกัลยา หอมดี วิทยากร
                             นางณัฐติยา อุปพงษ์ ตัวแทนกลุ่มนำเสนองานที่ได้รับมอบหทาย

ขบวนการกลุ่ม

นางกัลยา หอมดี  วิทยากร ให้ความรู้วันที่ 2ของการอบรม


                                                                  ระดมสมองทำงานกลุ่ม


                               นางณัฐติยา  อุปพงษ์ ครุกศน.ตำบล ตัวแทนกลุ่ม นำเสนองาน


                                                                     รับเกียรติบัติ

วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒

     นายปราจิตร ตรีศรี  รองคณะกรรมการสถานศึกษากศน.อ.นาแก ประธานเปิดโครงการ
                                        นายวิรุฬ  ชุมชูชาติ ผอ.กศน.อ.นาแก พบปะนักศึกษา                                           นางณัฐติยา  อุปพงษ์ ครูกศน.ตำบล พบปะนักศึกษา
 ผอ.กศน.นาแก และรองประธานคณะกรรมการสถานศึกษากศน.อ.นาแก มอบวุฒิบัตรผู้ที่จบการศึกษา