วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการส่งเสริมสุขภาพพลานามัย ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 รหว่างวันที่ 7-8 มิ.ย. 2565 ณ กศน.ตำบลพุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนมผอ.รพ.สต.พุ่มแกเป็นวิทยากร มาให้ความรู้กัผู้เข้าร่วมโครงการ
ลงทะเบียน

 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการเพศศึกษาเพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระหว่างวนที่ 1-2 มิ.ย.2565 ณ กศน.ตำบลพ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม

วิทยากร จากผอ.รพ.สต.ตำบลพุ่มแก มาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ