วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข หลักสูตร 70 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 18 เม.ย.-3 พ.ค. 2562 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก

                                                       ถ่ายภาพร่วมกับแขกผู้มีเกียรติ
                                                วิทยากรจากร.พ.นาแกให้ความรู้กับผู้เข้าอบรม

                     นางณัฐติยา อุปพงษ์ ครู กศนตำบล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ
                                                 

                                              วิทยากรจากร.พ.นาแกให้ความรู้กับผู้เข้าอบรม
                                 นายขันชัย มันทะชา สาธารณสุขอำเภอ ประธานเปิดโครงการ

                       นางณัฐติยา อุปพงษ์ ครู กศนตำบล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ
                                             วิทยากรจากร.พ.นาแกให้ความรู้กับผู้เข้าอบรม

                                               วิทยากรจากร.พ.นาแกให้ความรู้กับผู้เข้าอบรม
                                             วิทยากรจากร.พ.นาแกให้ความรู้กับผู้เข้าอบรม
                                              วิทยากรจากร.พ.นาแกให้ความรู้กับผู้เข้าอบรม

โครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย ระหว่างวันที่ 5-6 กุมพาภันธ์ 25 62 ณ กศน.ตำบลพุ่มแก
                                   วิทยากร จากรพ.สต.พุ่มแก ให้ความรู้กัลผู้เข้ารับการอบรม

                                                    ตรวจสุขภาพเบื้องต้นกับผู้เข้าอบรม                                     วิทยากรให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายสุขภาพจิตดี

โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2-2561ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 62
                                                   ลงทะเบียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
                                            วิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาวิชาคณิตศาสตร์
                                            วิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ

                                        นายวิรุฬ ชุมชูชาติ ผอ.กศน.อ.นาแก กล่าวเปิดโครงการ

                                              วิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาวิชาคณิตศาสตร์
                                             วิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ

โครงการรู้สิทธิรู้หน้าตามวิถีประชาธิปไตย ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 62 ณ กศน.ตำบลพุ่มแก
                                                วิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
                                       ผู้เข้าร่วมโครงการนำเสนองานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
                                                  แต่ละกลุ่มนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย

แต่ละกลุ่มร่วมกันระดมสมอง
                                     
                       นางณัฐติยา  อุปพงษ์ ครูกศน.ตำบล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ

29 มกราคม 2562 ประชุมคณะกรรมการ ศส.ปชต. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาแก