วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่านิยมหลัก 12 ประการ " โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข " ณ กศน.ตำบลพุ่มแก

                                                                 วิทยากรให้ความรู้
                                                                 จัดกระบวนการกลุ่ม
                                                   นักศึกษาแต่ละกลุ่มออกนำเสนองาน

                                                                      ระดมสมอง
                                                            แนะนำบุคลากร      
                                                         ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น