วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการส่งเสริมพระราชดำริ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ กศน.ตำบลพุ่มแก                                               วิทยากร ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ                           นำนักศึกษาศึกษาดูงาน ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๒ อ.นาแกไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น