วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563

3-4 สิงหาคม 2563 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการขยะในชุมชน ณ โดยเชิญ นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ น.ส.อนงค์รัตน์ คำมุงคุณ มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ กศน.ตำบลพุ่มแก
                                                          ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
          วิทยากรให้ความรู้ผู้รับการอบรมเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการขยะในชุมชนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น