วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

โครงการรู้สิทธิรู้หน้าตามวิถีประชาธิปไตย ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 62 ณ กศน.ตำบลพุ่มแก
                                                วิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
                                       ผู้เข้าร่วมโครงการนำเสนองานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
                                                  แต่ละกลุ่มนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย

แต่ละกลุ่มร่วมกันระดมสมอง
                                     
                       นางณัฐติยา  อุปพงษ์ ครูกศน.ตำบล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น